Algemene Voorwaarden van B.Babble

Algemene voorwaarden B.Babble  - cursus artikel 1 t/m 9 General conditions of B.Babble linguistic courses

Bedrijfsgegevens:

B.Babble 
Paulusdonk 2
4707 TA Roosendaal
06-16650137
info@bbabble.nl

KvK.nr. 20156454
BTW.nr. NL001807517B96

In het kader van de Privacywetgeving gaan wij uiteraard zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw NAW wordt alleen voor onze eigen administratie gebruikt. Foto's worden alleen na schriftelijke toezegging door u gebruikt voor onze website, Facebook,  Instagram en YouTube.  Het uitwisselen van persoonsgegevens zal nooit door ons zonder uw toestemming worden gedaan. Wij gaan integer met persoonlijke informatie en gedragingen om. U heeft altijd de mogelijkheid om een toestemming van het gebruik van fotomateriaal in te trekken.

1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. 

B.Babble zorgt ervoor dat de cursist bij de bevestiging van de cursus kennis kan nemen van deze voorwaarden en door ondertekening aanvaardt de cursist de toepassing daarvan.

 • 1.       These conditions apply to all our offers and contracts, unless they deviate from them in writing. B.Babble sees to it that the student can take note of these conditions by registration and by registration the student accept its consequences.

2. Een inschrijving wordt geacht te zijn aanvaard door B.Babble, nadat B.Babble taalpraktijk zulks schriftelijk heeft bevestigd.

 • 2.       A registration is considered to be accepted by B.Babble after B.Babble has confirmed this in writing.

3. Na de eerste les ontvangt de cursist de factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. 

 • 3.       After the first lesson the student will get an invoice. This invoice must be paid within 14 days from date of invoice. 

4.1 De cursist van een groepsles dient zich bij verhindering minimaal één week voor de training af te melden. Bij overmacht, zoals ziekte, is deze regeling niet van toepassing. De cursist die het hele jaar les volgt  heeft recht op  2 bonuslessen aan het eind van het cursusjaar,  dit altijd in nader overleg met B.Babble taalpraktijk .

4.2 Cursisten die privéles volgen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang les zich af te melden. Bij een late afmelding wordt de les in rekening gebracht.  10 lessen privé moeten in 13 weken worden afgerond. Als de cursist meermaals afmeldt en de 13 weken termijn overschrijdt dan vervalt het recht op inhalen.  

4.3 In tijden van crisis, zoals Covid-19,  worden de lessen zoveel mogelijk online voortgezet. Gezien de onverwachte wending tijdens een crisis begrijpen wij dat een cursist even moet wennen aan het idee van online lessen. Het is echter zo dat de cursist maximaal 1 maand gewenningstijd heeft daarna gaan de lessen door.  Kiest de cursist er zelf voor om geen online lessen te volgen dan kan hij voor maximaal 5 lessen restitutie krijgen. Zodra er weer op veilige afstand lesgegeven kan worden, zullen de lessen in de praktijk plaatsvinden. Wenst de cursist online les te volgen dan blijft dit mogelijk. Cursisten in een groep, zullen zich aan de groep moeten conformeren.

 • 4.1          If the student (group lessons) is not able to make it to the class a one-week notice is required.  Student can follow 2 extra lessons at the end of the curriculum year if he participates in a year program.. 
 • 4.2          A 24 hour notice is required for students of private lessons. Ten private lessons should be completed in 13 weeks. If it expires 13 weeks, the student has no longer the right to catch up on the lessons he missed.
 • 4.3          In times of a crisis, such as Covid-19, we try as much as possible to give all lessons online. If a student doesn’t want to follow lessons online, he can postpone for at least one  month. If he wishes to stop lessons he can get a refund up to a maximum of 5 lessons. Lessons will be continued at B.Babble, considering safety precautions, as soon as it is possible to do so. However, the student can choose for continuing online lessons. For groups up to 4 students, lessons will be given at the language centre, always considering safety precautions.

5.Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal B.Babble indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal B.Babble de cursist hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. B.Babble zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.

 • 5.       In case of illness or absence of a teacher B.Babble will see to an equivalent substitute, if possible. If a substitute cannot be found B.Babble will notify the student as soon as possible. In that event B.Babble will suggest alternative data at the shortest notice. In case of illness or absence of a teacher the student has no right to compensation.

6. B.Babble bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in handel zijnde boeken). Niets uit deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van B.Babble taalpraktijk .

 • 6.       B.Babble has copyright to all educational appliances B.Babble has produced and supplied (except the books in the market). Nothing in these conditions may be multiplied or published without written consent of B.Babble.

7. De aansprakelijkheid van B.Babble is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 •  7.       In all cases B.Babble ‘s liability is limited to maximum invoice value of that part of the contract from which this liability proceeds.

8. B.Babble aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de cursist.

 •  8.       B.Babble disclaims all responsibility for personal belongings of the student.

9. B.Babble geeft bij voortijdig stopzetten van de cursus in overleg met de cursist restitutie op maximaal 50% van het totale cursusgeld. 

B.Babble taalpraktijk geeft geen restitutie op gemaakte betalingen aan het English Conversation Café en het Café

Amigos. In tijden van crisis zie artikel 4.3.

 •  9.       B.Babble only makes restitution of payment, by mutual agreement, up to a maximum of 50% of the total tuition fee. B.Babble doesn’t make restitution of payment English Conversation Café and Café Amigos. In times of a crisis we refer to article 4.3.

Algemene voorwaarden B.Babble  goederen uit de webshop, artikel 10 t/m 16

10. Verzending en bezorgkosten binnen Nederland. Op alle bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht. Alle producten die in een envelop (en door de brievenbus) verzonden kunnen worden, worden per reguliere post verzonden. Uiteraard kunt u uw bestelling ook bij B.Babble in Roosendaal ophalen.

11. De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever. De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. B.Babble is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van een verzending door het postbedrijf. Alle bestellingen worden met zorg verpakt.

12. Betaling: Betaling kan plaatsvinden per IDEAL, na ontvangst factuur of betalen bij afhalen. B.Babble levert het product na ontvangst betaling. De levertijd vangt aan op het moment dat B.Babble de betaling heeft ontvangen. Als de betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur nog niet betaald is, wordt de bestelling geannuleerd.

13. Levertijd: Bij artikelen uit de webshop (op voorraad) is de levertijd na ontvangst van uw bestelling 1-5 werkdagen. Mocht de levertijd langer zijn dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

14. Retourneren of annuleren van een bestelling: U kunt een bestelling uit de webshop annuleren door binnen 7 dagen een bericht te sturen naar info@bbabble.nl . Mocht u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden zijn over uw bestelling dan kunt u deze binnen 14 dagen, op eigen kosten, ongebruikt en onbeschadigd retourneren. Het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten wordt dan teruggestort op uw rekening.

Voorwaarden van goede retournering zijn:

 • Goede verpakking

 • Voldoende frankering

 • Kopie van factuur toevoegen

 • Het product is onbeschadigd en ongebruikt.

  15. Overmacht: B.Babble is niet gehouden tot het komen van enige verplichting jegens de klant indien B.Babble daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij B.Babble, ziekte en transportstagnatie. In geval van overmacht is B.Babble nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft B.Babble het recht al zijn lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50% van de orderwaarde.

  16. Intellectueel Eigendom producten, content site en wijzigingen: Onder rechten van intellectueel eigendom worden het auteursrecht en merkenrecht verstaan, met betrekking tot de door B.Babble geleverde producten en de inhoud van de website www.bbabble.nl. Dit houdt in dat alle teksten, afbeeldingen, producten en vormgeving voorbehouden zijn aan B.Babble. Daarnaast zijn de auteursrechten juridisch beschermd door het BOIP.

 

 

© 2014 - 2020 B.Babble talen in de praktijk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel